Naszym celem jest prowadzenie działalności w proekologiczny sposób, transparentnie i zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, dlatego poddałyśmy się ocenie i stworzyłyśmy raport naszego podejścia do wytycznych ESG.

Raport powstał przy współpracy z Enterprise Europe Network.
Mówi m.in. o tym:

 • Jak firma korzysta z zasobów naturalnych lub wpływa na środowisko poprzez swoją działalność
  biznesową.
 • W jaki sposób wpływa na ludzi w jej otoczeniu – pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalne i innych interesariuszy – oraz w jaki sposób oni mogą oddziaływać na firmę. Obejmuje to między innymi takie kwestie, jak warunki pracy zarówno we własnej działalności jak i w łańcuchu dostaw, bezpieczeństwo i higienę pracy, różnorodność i inkluzywność, poszanowanie praw człowieka, a także wpływ na społeczności lokalne i użytkowników końcowych.
 • Jaki jest wewnętrzny system zarządzania i nadzoru, procedury, standardy i mechanizmy kontroli
  wdrożone w celu zapewnienia efektywnego zarządzania, usprawnienia procesów, przestrzegania przepisów prawa.

Firmy, które w swoim modelu biznesowym integrują czynniki ESG, mają większe szanse zyskać zaufanie otoczenia. Odpowiednie zarządzanie kwestiami związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, wykorzystanie potencjału tych czynników w tworzeniu długofalowej strategii firmy niesie dla niej wiele korzyści. Każdy z obszarów ESG obejmuje szereg aspektów, które mogą podlegać ocenie przez klientów, inwestorów i pozostałych interesariuszy.

Wnioski wynikające z raportu.

1. Średnia siła wpływu i średnie zaangażowanie firmy w obszarach

ESGFirma wywiera niewielki wpływ (generuje niewielkie ryzyko) w każdym z obszarów ESG i jednocześnie jej zaangażowanie w minimalizacje tego wpływu/ryzyka jest wysokie.

Rysunek poniżej:

Generowany wpływ (ryzyko) w każdym z obszarów ESG nie przekracza poziomu 1 (mały wpływ/małe ryzyko dla obszaru) w czterostopniowej skali 0-3. Niewielki wpływ/ryzyko generowany przez REmakeit wynika zarówno z wielkości firmy (mikroprzedsiębiorstwo), przyjętego modelu biznesowego (upcykling) jak z etycznej i pro środowiskowej, pro-społecznej postawy właścicieli.

Działań zmierzających do ograniczania wpływu na środowisko czy na społeczeństwo, część z nich została
praktycznie zintegrowana trwale w naszym modelu biznesowym.

2. Profil firmy wg. skali generowanego wpływu (ryzyk) w obszarach ESG.

Rysunek poniżej:

3. Ocena zaangażowania firmy w minimalizowanie wpływu w obszarach ESG.

Rysunek poniżej:

Nasze działania w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim:

 • wykorzystywanie odpadów/materiałów zbędnych do produkcji własnych wyrobów
 • projektowanie wyrobów zmierzające do minimalizacji odpadów materiałów użytych do własnej produkcji oraz do wydłużania trwałości i czasu użytkowania własnych produktów
 • zaangażowanie się w promocje upcyklingu w kontaktach z organizacjami społecznymi (w tym warsztaty upcyklingowe)
 • przestrzeganie zasad uczciwego handlu, transparentność w prowadzeniu transakcji

Wdrożenie oceny ESG pozwala na wcześniejsze wdrożenie narzędzi ewaluacyjnych i przygotowanie się do późniejszego obowiązkowego raportowania w tym zakresie ale przede wszystkim pozwala być o krok przed konkurencją i odpowiedzieć na oczekiwania coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów oraz kooperantów.